Disclaimer en privacystatement

Disclaimer

De informatie op deze website van Universiteitsmuseum Utrecht valt – tenzij anders aangegeven – onder auteursrecht van het Universiteitsmuseum Utrecht. Alle informatie wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Het Universiteitsmuseum Utrecht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op zijn website en/of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens zoals die op de website van het Universiteitsmuseum Utrecht worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Rechten m.b.t. beeldmateriaal collectie

Het Universiteitsmuseum Utrecht heeft er naar gestreefd de rechten van het beeldmateriaal aangaande de collectie volgens wettelijke bepalingen te regelen en alle rechthebbenden te achterhalen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden m.b.t. beeld aangaande de collectie, kunnen zich alsnog tot ons wenden. Per collectie-item wordt de rechteninformatie vermeld. Het Universiteitsmuseum stelt naams- en bronvermelding op prijs bij collectie-items in het publieke domein.

Privacy statement Universiteitsmuseum Utrecht

Aangepast op 22 augustus 2023

Deze privacyverklaring is specifiek bedoeld voor bezoekers van het Universiteitsmuseum Utrecht, dat onderdeel is van de Universiteit Utrecht (UU).
De UU wil op een zorgvuldige manier omgaan met de persoonsgegevens van iedereen die bij ons werkt. De privacyregels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn voor ons van cruciaal belang. Deze wetgeving sluit aan bij onze doelstelling om onderwijs en onderzoek op het hoogste niveau te bieden, bij onze ambities over goed werkgeverschap en bij ons uitgangspunt van duurzaamheid.

Wat is het doel van deze privacyverklaring?

In deze privacyverklaring informeren we je in algemene zin over de persoonsgegevens die we verwerken, over de doeleinden waarvoor we dat doen, over jouw privacyrechten en over andere zaken die voor jou van belang kunnen zijn.

Wat voor gegevens verwerkt het Universiteitsmuseum van mij, en voor welke doeleinden?

Het Universiteitsmuseum Utrecht verwerkt beeldmateriaal van bezoekers door het gebruik van cameratoezicht. Cameratoezicht wordt ingezet om de objecten in het museum te beschermen. Als er iets gestolen wordt, iemand wordt lastiggevallen, of er iets wordt stukgemaakt, kunnen beelden gedeeld worden met de politie om de daders op te sporen. Camerabeelden worden ook gebruikt bij incidenten en calamiteiten, bijvoorbeeld om goed te kunnen reageren wanneer er brand uitbreekt. Tot slot worden beelden gebruikt om bezoekersstromen tijdens drukke momenten in de gaten te houden en in goede banen te leiden.

Het Universiteitsmuseum Utrecht verkoopt online tickets via onze partner CM.com. Bij de verkoop van een ticket worden de naam en het emailadres van de ticketkoper verwerkt om de tickets te kunnen versturen. De postcode en woonplaats worden gevraagd om statistieken over onze bezoekers bij te kunnen houden. Het Universiteitsmuseum Utrecht ontvangt geen betaalgegevens van de ticketkopers.

In het Universiteitsmuseum Utrecht worden soms publieksonderzoeken uitgevoerd. Hierbij vragen we onze bezoekers bijvoorbeeld wat ze van de tentoonstellingen vinden, en hoe we hun beleving zouden kunnen verbeteren. Deelname is geheel vrijwillig en altijd anoniem, de antwoorden die je geeft op de vragen zijn dus niet naar jou te herleiden.

Tot slot kan het Universiteitsmuseum Utrecht bij bepaalde tentoonstellingen samenwerken met onderzoekers om samen met onze bezoekers een onderzoek uit te voeren (‘citizen science’). Afhankelijk van het soort onderzoek kunnen daarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Wanneer dat het geval is, zal je bij de tentoonstelling daar verder over geïnformeerd worden. Het Universiteitsmuseum Utrecht is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens bij zulke onderzoeken.

Hoe lang bewaart de UU mijn persoonsgegevens?

De UU bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. Dit wil zeggen dat de gegevens niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Camerabeelden worden in principe 7 dagen bewaard. Wanneer er een incident heeft plaatsgevonden, zoals een diefstal of een ongeval, kunnen de beelden echter langer bewaard worden om dat incident goed te onderzoeken.

De persoonsgegevens die je opgeeft bij het kopen van een online ticket worden 2 jaar bewaard.

Met wie worden mijn persoonsgegevens gedeeld?

Het Universiteitsmuseum Utrecht werkt samen met CM.com om de online verkoop van tickets te faciliteren. CM.com verwerkt persoonsgegevens in opdracht van het Universiteitsmuseum Utrecht, en is daarmee onze verwerker. Met alle verwerkers van het Universiteitsmuseum zijn afspraken gemaakt om een vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen (zogenaamde ‘verwerkersovereenkomsten’).

Camerabeelden kunnen gedeeld worden met de politie als dat nodig is voor de opsporing van daders.

Wat zijn mijn rechten onder de AVG?

De AVG geeft jou een groot aantal rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Meer informatie daarover, en hoe je die rechten kan uitoefenen, vind je in de algemene privacyverklaring van de UU.

Hoe beveiligt de UU mijn persoonsgegevens?

De UU en het Universiteitsmuseum gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat jouw persoonsgegevens goed worden beschermd.

Technische maatregelen

Om jouw persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, heeft de UU passende beveiligingstechnologie in gebruik. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte. De UU neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Organisatorische maatregelen

Binnen de organisatie heeft de UU een groot aantal maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens niet alleen technisch beveiligd zijn, maar dat ook de kans op menselijke fouten en misbruik tot een minimum beperkt wordt.

Vragen? Klachten?

Heb je naar aanleiding van de bovenstaande informatie nog specifieke vragen of heb je op- of aanmerkingen over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor een bericht sturen aan privacy@uu.nl.

De UU heeft een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld. Dit is een interne adviseur en toezichthouder die ook voor jou van belang kan zijn, namelijk wanneer je informatie wenst over onze verwerking van persoonsgegevens of wanneer je daarover een klacht wilt indienen. Je kunt contact met onze FG opnemen via fg@uu.nl.

We wijzen je erop dat je bovendien het recht hebt om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Universiteit Utrecht

Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht
Tel. (030) 253 35 50

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 augustus 2023. Van tijd tot tijd brengen we wijzigingen aan in deze privacyverklaring.